>> สพท.สระแก้ว 2     >>สพฐ. .     >> กระทรวงศึกษาธิการ   >> e-filing    >> เว็บบอร์ด

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ฏิทินการปฏิบัติงาน
จำนวนนักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ

กลุ่มอาคเนย์
:: โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
:: โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
:: โรงเรียนบ้านกุดหิน
:: โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้
:: โรงเรียนคลองยางประชาสรรพ์
:: โรงเรียนสระปทุม
:: โรงเรียนบ้านคลองหว้า
:: โรงเรียนกรุงไทย
:: โรงเรียนนิคมสงเคราะห์1
:: โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2
:: โรงเรียนเมืองไผ่
:: โรงเรียนบ้านหนองปรือ
:: โรงเรียนบ้านเขาน้อย
:: โรงเรียนบ้านแสนสุข

:: โรงเรียนตชด.เขาสารภี

..ปรัชญาโรงเรียน..สร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม
 

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียน บ้านเขาน้อย ตำบลคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อตั้งเนื่องจากราษฏรบ้านเขาน้อยเห็นความลำบากของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไป เรียนที่โรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร จึงหารือกัน โดยมีนายสี  พงษ์สมร ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นชั่วคราวโดยการบริจาคที่ดินของนายจำปี พลอยสารี  จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา   เมื่อสร้างอาคารขึ้นในปี 2509 ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว ได้ขอครูจาก กก.ตชด.เขต2 มาทำการสอนมีนักเรียนทั้งหมด 80 คน เปิดทำการสอน ป.1 – ป.4 จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2517 จึงโอนมาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายวิชัย วังไพ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
ในปี พ.ศ.2517 หน่วยทหารพลร่มพิเศษลพบุรีได้จัดหาทุนมาสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรมอบให้ โรงเรียนในวันที่ 24 พฤษภาคม

       ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มอีก 1 ชั้นคือชั้น ป.5 และ ชั้น ป.6 ในปีต่อมา
ปี พ.ศ.2523 สปช.ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร ป.1ก.จำนวน1 หลัง
ปี พ.ศ.2524 ทำการก่อสร้างโรงอาหารจากเงินบริจาค จำนวน 1 หลัง
ขนาดพื้นที่ โรงเรียนมีพื้นที่  6  ไร่ 2 งาน 13  ตารางวา
ระดับการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาน้อยแบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา 
ปรัชญาของโรงเรียนบ้านเขาน้อย    สร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน  แดง-ขาว
อักษรย่อประจำโรงเรียน          ข.น.   
  อาคารเรียนและอาคารประกอบ
@อาคารเรียน 2 หลัง คือแบบ ป.1 ข จำนวน 6 ห้องเรียน  และแบบ ป.1ก  จำนวน 4 ห้องเรียน
@โรงอาหาร 1 หลัง 
@บ้านพักครู  1  หลัง    
@ อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง   
@ ส้วม  2  หลัง 
@ อาคารห้องสมุด 1 หลัง


ระเบียบ / กฏหมาย
กฏหมายระเบียบกรมบัญชีกลาง
บริหารงานบุคคลลูกจ้าง
การบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มอิเลกทรอนิกส์
พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง พรฎ. ระเบียบข้าราชการครู
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
ระเบียบค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจัดคนเข้าบ้านพัก
ระเบียบการทำงานนอกเวลาราชการ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username:

Password :
 
 

 


รายงาน
ผลการดำเนินงาน


การศึกษาน่ารู้

โรงเรียนดีประจำตำบล

เรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ

มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มฐ.สมศ

 

หนังสือพิมพ์
:: เดลินิวส์ :: กรุงเทพธุรกิจ :: ข่าวสด
:: คม ชัด ลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ :: ไทยรัฐ
:: แนวหน้า :: บ้านเมือง :: ประชาชาติธุรกิจ
:: ผู้จัดการ :: มติชน :: สยามธุรกิจ :: สยามรัฐ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
หนังสือรับรองการหักภาษี
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร หน้า ๑ หน้า ๒
หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
การประมาณราคาค่าวัสดุแรงงาน ครุภัณฑ์ ปี 2550
แบบบันทึกประจำวันสำหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แบบมาตรฐานอาคารเรียน
คู่มือประมาณราคา
ขั้นตอนการประมาณราคา
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
การคิดเงินค่า K
สถิติการทำงานของช่าง
บัญชีค่าแรงงานจากสำนักงบ
แบบอาคารต่าง ๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

  ... ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ...  

โรงเรียนบ้านเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
หมูที่10 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0043085

webmaster :  pnw_kw@hotmail.com